Годишния отчетен доклад за дейността на Съда за 2018-та година

Годишния отчетен доклад за дейността на Съда за 2018-та година

На 30.01.2019г. в Районен съд – Свиленград се проведе Общо събрание за обсъждането на Годишния отчетен доклад за дейността на Съда за 2018-та година. Гост на събранието беше Миглена Тянкова -Председател на Окръжен съд – Хасково.

Относно организацията на работа в Районния съд, ръководството и кадровата обезпеченост беше отчетено, че за пръв път от няколко години Съдът е приключил отчетния период в състав от 6 съдии, при наличие на 6 щатни бройки, при пълен съдийски състав. Съставът на съдиите бе запълнен, считано от 07.07.2018 г., когато на длъжност „съдия“ в РС – Свиленград встъпиха съдия Радина Хаджикирева и съдия Десислава Тодорова, дотогава – младши съдии в ОС – Хасково. Съставът на съдебната администрация също е бил обезпечен, като към 31.12.2018г. всички щатни бройки са били заети, като всички служители са били назначени на постоянни трудови договори.

Отчетено бе също, че през 2018-та година в Районен съд – Свиленград е била извършена една проверка: комплексна планова проверка от Инспектората на ВСС, като видно от Доклада за резултата от проверката, цялостната оценка за работата на Съда е много добра, а отправените препоръки са изпълнени.

Относно движението на делата бе отчетено, че постъплението на делата като цяло е намаляло и е налице слабо увеличение на гражданските дела, при силно намаление на наказателните, което се дължи основно на по-малкия брой бързи наказателни производства, внесени със споразумения, образувани срещу чужденци /по чл.279, ал.1 от НК/, и на по-големия брой заповедни производства. Средната натовареност на съдиите е спаднала значително, но това не е трайна тенденция. Напротив, предвид спецификата на съдебния район – гранична зона, не може да се прогнозира дали тя ще се запази или не.  

Като единствен траен съществен проблем бе отчетен този със събирането на държавните вземания срещу чужденци, особено след промяна на разпоредбата на чл.427  от ГПК. До края на отчетния период размерът на просрочени публични държавни вземания по граждански и наказателни дела на съда е около 1 500 000 лв. До изменението на ГПК /ДВ, бр.86/ 2017г., в сила от 05.11.2017 г./ молбите за изпълнение срещу чужденци се подаваха до частните съдебни изпълнители в района на ХОС, но след него се връщат от ЧСИ, дори без придружителни писма. От друга страна, ТД на НАП – Хасково отказва да събира тези вземания, тъй като чужденците нямат регистриран постоянен и настоящ адрес на територията на страната. Този проблем не стои само пред Районен съд – Свиленград, а пред всички съдилища, така че се очаква разрешаването му с евентуални законодателни промени.

В заключение бе отчетено, че в края на отчетния период се постигна едно оптимално състояние в Районен съд – Свиленград – много добра организация на работа в спокойна работна среда, разбира се, доколкото позволява естеството на работата на Съда.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *