Обява за откриване на процедура за отдаване под наем

Обява за откриване на процедура за отдаване под наем

 РАЙОНЕН СЪД – СВИЛЕНГРАД със Заповед № 460/14.11.2018г. на Административен ръководител – Председател на РС-Свиленград, на основание чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост, чл.43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, във връзка с чл.13, ал.5 от ППЗДС,

ОТКРИВА процедура за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване при следните условия:

 

  1. Обект, който ще се отдава под наем: част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ обособено самостоятелно помещение с площ 7,84 кв.м., находящо се на партерния етаж в сградата на Районен съд – Свиленград, с адрес: гр. Свиленград, ул. ”Георги Бенковски” № 12.
  2. Предназначение на обекта: Банков офис.
  3. Срок за отдаване под наем на обекта: 3 / три / години, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем.
  4.  Начална тръжна цена: В размер на едномесечна наемна вноска 450,36 лв. с включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за газ, ел.енергия, вода, телефон и други.
  5. Депозит за участие в търга: Парична вноска в размер на 50 лв. /петдесет лева/, която се внася по набирателната сметка на Районен съд – Свиленград най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията.
  6.  Срок за закупуване на тръжната документация: до 30-ия ден, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата за търга в националните ежедневници.
  7.  Цената на тръжната документация е 50 /петдесет/ лева, като същата се внася по транзитната сметка на Районен съд – Свиленград.

Тръжната документация се получава, след представяне на документ за внесената сума в сградата на Районен съд – Свиленград, с адрес: гр. Свиленград, ул. ”Георги Бенковски” №12, служба „Счетоводство”, всеки работен ден, в рамките на работния ден  – от 8.30 до 17.00 ч.

  1.  Заявленията за участие в търга се подават в служба „Регистратура” на партерния етаж в Съдебната палата, с адрес: гр. Свиленград, ул. ”Георги Бенковски” №12, всеки работен ден.

Срокът за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 28.12.2018г.

  1. Огледи на обекта могат да се извършват само след закупуване на тръжната документация до 12.2018г., след предварително съгласуване на времето за извършване на оглед с Административния секретар на Районен съд – Свиленград, на тел. номер: 0379/ 7 06 00.
  2. Търгът ще се проведе на 04.01.2019г. от 10.00 ч. в сградата на Районен съд – Свиленград, зала № 1, адрес: гр. Свиленград, ул. ”Георги Бенковски” № 12.

Условията на търга ще се публикуват на интернет страницата на Районен съд – Свиленград.

За повече информация – тел.0379/70607 – главен счетоводител.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *