По случай  16-ти април –  Деня на Българската Конституция и юриста, Районен съд – Свиленград, съвместно с Районна прокуратура – Свиленград организира „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“,  който се проведе на 16.04.2017 г. /вторник/ от 10.00 часа до 16.00 часа в Съдебната палата в гр. Свиленград, ул. „Георги  Бенковски“ № 17.Повече →

На 30.01.2019г. в Районен съд – Свиленград се проведе Общо събрание за обсъждането на Годишния отчетен доклад за дейността на Съда за 2018-та година. Гост на събранието беше Миглена Тянкова -Председател на Окръжен съд – Хасково.Повече →

Във връзка с отправено от Съдия Добринка Кирева от Районен съд -Свиленград до Съда на Европейския съюз в ЛюксембургПовече →

На 11.12.2018 г. Съдия Живка Петрова – Административен ръководител – председател на Районен съд – Свиленград, Съдия Пламен Георгиев – Административен ръководител – председател на Районен съд – Хасково и Антон Иванов – Заместник районния прокурор на Районна прокуратура–ХасковоПовече →

 РАЙОНЕН СЪД – СВИЛЕНГРАД със Заповед № 460/14.11.2018г. на Административен ръководител – Председател на РС-Свиленград, на основание чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост, чл.43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, във връзка с чл.13, ал.5 от ППЗДС, ОТКРИВА процедура за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване при следните условия:Повече →

         Предаването ще се излъчва 2 пъти месечно. В него ще участват съдии от Пловдивския апелативен район, който включва, освен Апелативен съд Пловдив и още 6 окръжни и 27 районни съдилища. В „Темида“ ще се обсъждат актуални теми и проблеми, свързани с работата на съдилищата.  “Стремежът ни ще бъде на достъпен език да обясним напр. определени процедури при разглеждането на делата, различните видове дела и тяхното движение от образуването до окончателното им приключване, различните видове наказания за престъпленията, предмет на наказателните дела и т.н.“,Повече →

Във връзка с отправено от Съдия Добринка Кирева от Районен съд Свиленград до Съда на Европейския съюз в град Люксембург ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ по Наказателно общ характер дело №641 от 2017 година по описа на районния съд със следните преюдициални въпроси:Повече →

       На 23-ти, 25-ти и 26-ти април 2018 година, в изпълнение на съвместния проект на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката, озаглавен Образователна програма ”Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, съдия Добринка КиреваПовече →

Съдия Добринка Кирева от Районен съд Свиленград изпрати до Съда на Европейския съюз в град Люксембург ПРЕЮДИЦИАЛНИ ВЪПРОСИ по Наказателно общ характер дело №641 от 2017 година по описа на районния съд.  Това е първо такова запитване отправено от съд в съдебният район на Хасковски окръжен съд. Въпросите, които са поставени за разрешаване от Общностния съд са следните :Повече →