ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДА

Приоритет в работата на Районен съд – гр. Свиленград е да защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Независимата съдебна власт придава стабилност, ненакърнимост и справедливост за всеки.

Работата на Районен съд – гр. Свиленград е подчинена на равните права на всички граждани в Република България. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на народност, етническа принадлежност, лично и обществено положение.

Районният съд е основен първоинстанционен съд в Република България. Разглежда граждански и наказателни дела. В районен съд гр. Свиленград работят 6 магистрати, 1 държавен съдебен изпълнител и 1 съдия по вписванията. Съдебната администрация включва следните длъжности: административен секретар, главен счетоводител, системен администратор, съдебни секретари – протоколисти, съдебни деловодители и призовкар, архивар.

Има следните обособени деловодства, които работят с непрекъснато работно време от 8.30 ч. до 17.00 ч.:

– Деловодство „Гражданска колегия“ /граждански дела – по всички молби и жалби от гражданско правен характер, които се разглеждат в открито или закрито заседание и се издава решение, частни граждански дела – по всички молби и жалби от гражданско правен характер, включително касаещите случаи на съдебна администрация, по които съдът се произнася с определение или заповед и по делегация на българските и чуждестранни съдилища по граждански дела/.
– Деловодство „Наказателна колегия“ /наказателни дела от общ характер – по обвинителни актове , наказателни дела от частен характер – по тъжби и частни тъжители, частни наказателни дела
– Деловодство „Съдебно изпълнителна служба“ /по молби за образуване на изпълнително производство/.
– Деловодство „Съдебен архив“.
– „Бюро съдимост“.