Искане на разрешение за теглене на суми по детски влогове

Примерен набор от необходими документи при искане за издаване на разрешение от Районния съд Свиленград:

Писмено искане до съда (по образец или със свободен текст), в което трябва да се обоснове нуждата и очевидната полза за детето. Искането се подава от родителите, когато детето е малолетно (формуляр – образец при деца до 14 год). При непълнолетно дете ( формуляр – образец при деца между 14 -18 год.) искането се подава лично, в присъствието и със съгласието на родителите.

Към искането се прилагат още:

Квитанция за платена държавна такса в размер на 25 лева за образуване на дело;
Лични карти на майка/баща, респективно – на детето;
Акт за раждане на детето;
Влоговата книжка, респ. договор за влог или номер на банкова сметка.
Социален доклад от Дирекция „Социално подпомагане”.
Когато родителите на детето са разведени се прилага съдебно решение за разтрогване на брака или удостоверение за родителски права. При смърт на някой от родителите се прилага акт за смърт/удостоверение за наследници;

Описаният набор от документи е само ориентировъчен и дава представа за най-често изискваните документи! Поради спецификата на всеки конкретен случай, не биха могли да се посочат изчерпателно всички приложими документи! Препоръчително е да се използва специализирана юридическа помощ, преди подаването на документите в Районен съд Свиленград! Съдиите не дават юридически консултации!