Конкурси

РАЙОНЕН СЪД – СВИЛЕНГРАД на основание чл.343, ал.1 от ЗСВ, във връзка с чл.89 и сл. от КТ, вр. с чл.135 и сл. от ПАС и Заповед № 176/09.04.2019г. на Административен ръководител – Председател на РС-Свиленград ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността “Съдебен деловодител – СИС“ в Районен съд – Свиленград – код по НКПД 4415 2003, при условията на чл.68, ал.1, т.3 от КТ – за заместване на служител, който отсъства от работа, считано от 15.07.2019г. до завръщането му.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 683 лева, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, на основание чл.341 от Закона за съдебната власт;

Кратко описание на длъжността: Съдебният служител, заемащ длъжността “Съдебен деловодител – СИС“ образува съдебно-изпълнителни дела – приема документи, вписва данни по движението на делата в дневници и книги в автоматизираната деловодна програма, придвижва съдебно-изпълнителни дела /делата/ – изпълнява указанията на държавния съдебен изпълнител по делото, изготвя и изпраща призовки за изпълнението, издава запорни съобщения, удостоверения и други книжа, следи за спазване на сроковете по делата и докладва същите на съдебния изпълнител, вписва данни и прави справки по делата, експедира пощата на съдебно-изпълнителното деловодство.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността – кандидатите:

1/. Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

– Да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария;

– Да са навършили пълнолетие;

– Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

–  Да не са поставени под запрещение;

– Да не са лишавани по съответния ред от правото да заемат определена длъжност;

– Да не биха се оказали в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

– Да не са едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

– Да не са съветник в общински съвет или народен представител;

– Да не заемат ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

– Да не работят по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище;

– Да не са адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или да упражняват друга свободна професия;

– Да имат завършено средно образование;

– Да притежават лични качества – инициативност, оперативност, комуникативност /работа с граждани/ и способност за работа в екип;

– Да притежават необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на правилата за етика;

– Предимство е наличието на опит при изпълнение на функции, идентични или сходни с тези на длъжността, за която кандидатстват;

2/. Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Да притежават компютърна грамотност – работа с текстообработващи програми, Word, Exell, работа със стандартно офис оборудване;
 • Способност за работа под напрежение и в динамична обстановка;

Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на три етапа: първи – по документи; втори – писмен тест за проверка на професионална подготовка и практически учения, включително компютърна грамотност; трети – събеседване.

Необходими документи, място и срок за представяне:

 1. Документи, които трябва да бъдат представени от кандидатите:

Писмено заявление за участие в конкурса, към което кандидатът прилага:

 1. Автобиография /по образец/;
 2. Копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен;
 3. Свидетелство за съдимост;
 4. Медицинско свидетелство;
 5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит,
 6. Декларация по чл.340а ал.1 от ЗСВ /по образец/;
 7. Декларация по чл.340а ал.2 от ЗСВ /по образец/;
 8. Кандидатите могат да подават и други документи по тяхна преценка, доказващи тяхната квалификация и умения за обявената длъжност;

Начин на подаване на заявленията:

Кандидатите следва да попълнят и подадат лично или чрез пълномощник /с изрично писмено пълномощно, което се прилага към заявлението/ писмени заявления за участие в конкурса за обявената длъжност;

С формулярите, които се изискват по образец, кандидатите могат да се снабдят от интернет страницата на съда, както и от служба „Регистратура“ на Районен съд – Свиленград, находяща се на партерния етаж на съдебната палата, с адрес: гр.Свиленград, ул.“Георги Бенковски“ № 12. На разположение на кандидатите са образци от декларациите, автобиография, заявление, както и длъжностна характеристика.

 1. Място и краен срок за подаване на заявления и документи:

Крайният срок за подаване на заявленията е 30 календарни дни от датата на публикуване на обявата в местен вестник.

Заявленията се подават в служба Регистратура“ на Районен съд – Свиленград, находяща се на партерния етаж на сградата на Районен съд – Свиленград, гр.Свиленград, ул.“Георги Бенковски“ № 12. На всяко постъпило заявление се поставя пореден входящ регистрационен номер и дата, генерирани автоматично от деловодната програма на съда.

При подаване на заявлението с приложените към него документи, кандидатът получава от деловодител „Регистратура“ и формуляр на декларация – съгласие за доброволно предоставяне на личните му данни за достъп и обработване, във връзка с целите на конкурса, която кандидатът собственоръчно попълва и прилага към комплекта от документи;

Общодостъпно място за обявяване на списъци или други съобщения във връзка с конкурса.

Списъците с допуснати и недопуснати кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса да се поставят на общодостъпно място в сградата на съда, а именно – на Информационното табло на Районен съд – Свиленград, находящо се на партерния етаж в сградата на съда, с адрес: гр. Свиленград, ул.“Георги Бенковски“ № 12, както и да се публикуват на интернет страницата на Районен съд – Свиленград;

От тук може да свалите необходимите формуляри.