Организационна структура

I – ви етаж

1) Бюро „Съдимост”
2) Съдебно – изпълнителна служба
3) Призовкар

II – ри етаж

1) Председател
2) Административен секретар
3) Главен счетоводител
4) Съдебни зали

III – ти етаж

1) Районни съдии
2) Съдия по вписвания
3) Агенция по вписвания
4) Деловодство
5) Съдебни секретари
6) Архив