Как да извадим свидетелство за съдимост

КАКВО Е СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ?
Свидетелство за съдимост е официален документ, издаван от съда, който съдържа информация за криминалното минало на дадено физическо лице?

ЗАЩО МИ Е НЕОБХОДИМО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ?
Свидетелство за съдимост се изисква при постъпване на работа. То е необходимо също при кандидатстване за получаване на определени разрешителни (напр. за работа в обменно бюро или за търговия с ценни книжа), както и за регистриране за упражняване на определена професия (напр. адвокати, лекари, архитекти).

КАК ДА СИ ИЗВАДЯ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ?
За да се извади свидетелство за съдимост трябва да се предприемат следните стъпки:

Свидетелството за съдимост се издава от Районния съд по месторождение на лицето (примерна молба е показана на обратната страна на брошурата). Ако се обръща към Районен съд, различен от Районния съд по месторождението му, лицето трябва да представи предплатена телеграма, адресирана до самото него. Молбата за издаване на свидетелство може да бъде подадена и чрез Районен съд по местоживеене на молителя.

Молбата трябва да съдържа следната информация:

§ Трите имена и адреса на молителя § Гражданство § Единен граждански номер § Трите имена на майката и бащата на молителя § Дата на раждане § Място на раждане § Причина, поради която се иска свидетелство (напр. кандидатстване за работа).

Следните документи трябва да се приложат към молбата:

документ за самоличност § акт за раждане § удостоверение за наследници, ако се иска свидетелство за починал роднина

Ако свидетелството за съдимост е за роднина, се изисква изрично писмено пълномощно. Когато се иска свидетелство за съдимост за други лица, се изисква изрично нотариално заверено пълномощно.

Документ за внесена по банков път държавна такса (5 лева). В сградите на някои съдилища има клонове на банки. Ако такива няма, съдебният служител ще насочи молителя към най-подходящото място за плащане.
Съдът трябва да издаде свидетелство за съдимост в срок от 3 работни дни от подаване на молбата.