Заявления за отказ от наследство и други.

Примерен набор от необходими документи при подаване на заявленията пред Районния съд Свиленград:

Писмено заявление/молба (свободен текст);
Заявление за отказ на лицето от наследство, с нотариална заверка на подписа;
Квитанция за платена държавна такса в размер на 25 лева (20 лв. – за образуване на дело и 5 лв. за съдебно удостоверение);
Лична карта;
Удостоверение за наследници и др.

Описаният набор от документи е само ориентировъчен и дава представа за най-често изискваните документи! Поради спецификата на всеки конкретен случай, не биха могли да се посочат изчерпателно всички приложими документи! Препоръчително е да се използва специализирана юридическа помощ, преди подаването на документите в Районен съд Свиленград!